Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka REGISZTRÁCIÓ   BEJELENTKEZÉS
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka 0 db
0 Ft
kasszához
 
 
:: ::

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a GASTROEXPRESS.HU Kft internet oldalán – https://www.hajo-felszereles.hu - történő bármely szolgáltatás megrendelésével, használatával és az adatai önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a GASTROEXPRESS.HU Kft az Ön adatait az alább meghatározott célok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni GASTROEXPRESS.HU Kft. GASTROEXPRESS.HU Kft címére, vagy az info@hajo-felszereles.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
 

 

Az Adatkezelő

1.
A jelen adatkezelési tájékoztató („ Adatkezelési Szabályzat”) a GASTROEXPRESS.HU Kft (székhelye és postacím: 8360 Keszthely, Georgikon u. 19.; adószáma: 14006494-2-20; cégjegyzékszám: 01-09-884390; e-mail címe: info@hajo-felszereles.hu; telefonszáma: +36 70 3256986) mint adatkezelő („Adatkezelő”) által üzemeltetett, a http://www.hajo-felszereles.hu címen elérhető weboldal („ Weboldal”) felhasználóinak („Felhasználó”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályait és a Felhasználók tájékoztatóját tartalmazza.

 

Jogszabályi előírások

2.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

 

A Felhasználó

 

3.
Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő bármely szolgáltatását a https://www.hajo-felszereles.hu weboldalon keresztül megrendeli illetve önkéntesen személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére.

 

Az Adatkezelés célja

 

4.
A Felhasználók személyes adatainak kezelésének céljai az alábbiak:

  • a Weboldal által elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
  • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése;
  • az Weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
  • a megrendelt szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

5.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 3. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. bekezdése alapján.

 

A kezelt adatok köre

 

6.
A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím
a) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév;
b) Felhasználó e-mail címe
c) Felhasználó lakcíme, postacíme
d) Felhasználói neve és jelszava
e) Felhasználó telefonszáma
f) Felhasználó számítógépének IP-címe

 

Adatkezelés időtartalma

 

7.
A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

8.
Az adatkezelés időtartama a Szerződés megszűnésétől számított öt év, tekintettel arra, hogy a Szerződés megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon.

 

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
 

Adatok biztonsága

 

9. Az Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó szolgáltatását.

10. A kezelt adatokhoz kizárólag GASTROEXPRESS.HU Kft. és munkavállalói férhetnek hozzá, harmadik személy semmi esetre sem.

11. Az Adatkezelő az Info törvény 7. §-nak megfelelően intézkedik a kezelt adatok biztonságáról: az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolja, lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést.

12. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

13. A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.
 

A felhasználó jogai

 

14.
Az adatkezelő az érintett kérelmére 10 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt és az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

15.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését.

16.
Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb idôn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

17.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban jelenthetik be az 1. pontban részletesen kifejtett posta címen és e-mail címen.

18.
Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei :

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400 Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

 

19.
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

20.
Az Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

21.
Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a szolgáltatásokat ne rendelje meg, adatokat ne bocsásson Adatkezelő rendelkezésére.

Cookie


22.
Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználó információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a weboldal látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 

GASTROEXPRESS.HU Kft adatkezelő 
Kapcsolat   Online áruház   Hasznos Linkek   Linkfelhő
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka +36 70 325 6986 (H-P: 9-16 óráig)
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka info@hajo-felszereles.hu
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Ship Shop
Hajófelszerelés, Hajósbolt
  Website Design Online Marketing HW Online
Weboldal készítés
Honlapkészítés
2014 Copyright ©
 
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Termékek A-Z
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Kategórialista
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka GY.I.K.
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Céginformáció
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Szállítási és Vásárlási Feltételek
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka A.SZ.F
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Impresszum
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Letöltések
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Adatkezelési Tájékoztató 
 
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Katalógus 2017
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Vásárlás cikkszám alapján
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Videógaléria
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Hírek
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Regisztráció
Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka Kapcsolati adatok
  Hajóápolás HUMMINBIRD halradar elektromos motor Hajó-felszerelés katalógus hajó alkatrész Gumicsónak csónakmotor Orrsugár kormányzás HAJÓFELSZERELÉS CSÓNAK Hajó Hajó és csónakkiegészítők HAJÓ festék Hajó felszerelés


Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka    Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka    Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka    Adatkezelési Tájékoztató, Hajófelszerelés hajósbolt - hajóalkatrészek széles választéka